اطلاعیه ثبت نام هیأت مؤسس در بخش صنعت ، بازار و دانش هیأت مؤسس در بخش صنعت ، بازار و دانش شامل کلیه شرکت ها و تولید کنندگان و کارخانجات و کارگاهها و سایر انجمن ها و تشکل ها که از دستگاههای ذیربط (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، […]