فرم ثبت نام “آشنایی با صنعت ورزش سالمندان”    200.000 تومان “لیدرشیب کوچینگ باشگاه داری ورزشی در کلاس جهانی” 300.000 تومان “الگوهای مدیریت نوین باشگاه داری”   200.000 تومان “آشنایی با صنعت ورزش کودکان” 200.000 تومان  پکیج کامل هر 4 سمینار  500.000 تومان پرداخت هزینه ثبت نام 

ثبت نام “آشنایی با صنعت ورزش سالمندان”    200.000 تومان “لیدرشیب کوچینگ باشگاه داری ورزشی در کلاس جهانی” 300.000 تومان “الگوهای مدیریت نوین باشگاه داری”   200.000 تومان “آشنایی با صنعت ورزش کودکان” 200.000 تومان  پکیج کامل هر 4 سمینار  500.000 تومان پرداخت هزینه ثبت نام 

“آشنایی با صنعت ورزش سالمندان”    200.000 تومان “لیدرشیب کوچینگ باشگاه داری ورزشی در کلاس جهانی” 300.000 تومان “الگوهای مدیریت نوین باشگاه داری”   200.000 تومان “آشنایی با صنعت ورزش کودکان” 200.000 تومان  پکیج کامل هر 4 سمینار  500.000 تومان پرداخت هزینه ثبت نام 

“آشنایی با صنعت ورزش سالمندان”    200.000 تومان “لیدرشیب کوچینگ باشگاه داری ورزشی در کلاس جهانی” 300.000 تومان “الگوهای مدیریت نوین باشگاه داری”   200.000 تومان “آشنایی با صنعت ورزش کودکان” 200.000 تومان  پکیج کامل هر 4 سمینار  500.000 تومان پرداخت هزینه ثبت نام