صنعت ورزش در دنیا

صنعت ورزش از ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي داراي اهميت بسيار بالايي است. مطالعات اخير حاكي است كه سهم صنعت ورزش از GDP كشورهاي مختلف حدود ‌75/0 تا ‌4/4 درصد است. در حالي كه سهم اين صنعت از GDP ايران ‌1/1% به طور معني‌داري كمتر از شاخص جهاني است.
صنعت ورزش The Sport Industryصنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي رود. جیمز مولين
(1983)براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد. او اشاره داشت هر گونه فعاليت ورزشي آماتور وحرفه ای كه موجبات افزايش ارزش افزودة كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محسوب مي شوددر حال حاضر، بحث خصوصي سازي در تمام صنايع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نيز از اين مقوله مستثنا نيست. در بسياري از كشورهاي جهان ساختار سنتي باشگاهها تغيير كرده و به مدد تجاري شدن
باشگاه ها صنعت ورزش رونق زيادي پيدا كرده است. در كشورهاي پيشرفته ارزش افزودة صنعت ورزش بخش قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي (GDP) راتشکیل میدهد ونقش مهمی درایجاد درآمد ، اشتغال ونیز تفریح وسرگرمی دارد.اگر ساختارهای مختلف ورزش در جهان را مطالعه کنیم، متوجه می شویم که در دیگر کشورها وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد؛ معمولاً به صورت تخصصی، وزارت ورزش هستند یا کمیته های المپیک یا ورزش و بهداشت و یا ورزش آموزش و پرورش، وظیفه هدایت و رهبری ورزش کشورشان را بر عهده دارند. مدل ورزش و جوانان، در معدود کشورهای دنیا، آن هم در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دیده می شود.
اكنون كه تا اندازه‌يي مفهوم اين شاخه از دانش بشري روشن شد، بايد به برخي واقعيات مربوط به وضعيت اين شاخه از دانش در ايران بپردازيم تا اهميت جايگاه و ابعاد مقوله‌يي به نام اقتصاد ورزش روشن شود. اقتصاد ورزش در دنيا از جايگاه مناسبي برخوردار است در واقع درحال حاضر ورزش به فعاليتي تبديل شده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در توليد ناخالص ملي كشورها سهم قابل توجهي دارد؛ به گونه‌يي كه در دهه پاياني قرن بيستم، بيش از 250ميليارد دلار گردش مالي در هر سال داشته و مقام 16 يا 17 را در جايگاه صنايع در دنيا داشته است؛ علاوه بر آن بيش از اين مقدار آثار غيرمستقيم داشته است. منطقا كشوري كه حدود يك درصد از جمعيت جهان را داراست، بايد حداقل سهمي معادل 1درصد ارزش افزوده فوق را داشته باشد ولي سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي ما بسيار كمتر از يك درصد توليد ناخالص جهاني در شاخه ورزش است .
صنعت ورزش در جهان:
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم عاملی موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود.این صنعت ریشه های خود را به سرعت در تمام گستره دنیا دوانده و باور نموده تا میلیاردها انسان از آن به طریقی بهره مند گردند.در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی داشته است.
معرفی مشاغل صنعت ورزش :
معرفی ابعاد مهم چگونگی احراز مشاغل مربیان ورزشی، داوران و کمک داوران، ورزشکاران حرفه ای رشته های تیمی و انفرادی، نمایندگان ورزشی (ایجنت)، روانشناس ورزشی، مدیر اماکن ورزشی، مدیر تجهیزات ورزشی، مدیریت زمین های ورزشی، طراح اماکن ورزشی، سرپرستان ورزشی، پزشک ورزشی، پیشاهنگ ورزشی، آنالیزورهای ورزشی، گزارشگران و مفسرین ورزشی، معلمان ورزشی، ناشران ورزشی، نویسنده ورزشی،راهنمای اماکن ورزشی، کارکنان تولید کننده کالاهای ورزشی و سایر نیازمندیها مانند معرفی شغل، نیازمندی ها، کاوش بیشتر، شروع و پیشرفت شغلی، کارفرما، درآمد، محیط کاری و چشم انداز است.