اعضای هیئت مدیره انجمن

1

آقای حسن محمدلو

عضو هيئت مديره و به سمت رئيس هيئت مدیره

خانم فائزه آيتي فر

به سمت عضو هيئت مديره

آقای احمد امیر احمدی

به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقای هادی میری

به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقای حمیدرضا خدابنده لو

به سمت عضو هیئت مدیره

آقای محمد مختاری دینائی

به سمت عضو هیئت مدیره

خانم سعیده جزینی درچه

به سمت عضو هیئت مدیره

آقای پیروزهاشمی ارسی

به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای مازیار کلاشی

به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای رمضانعلی یوسفی

به سمت بازرس اصلی

آقای محمد مهدی افشاری

به سمت بازرس علی البدل
دکمه بازگشت به بالا