دیدگاه ها و ماموریت ها

صنعت ورزش می تواند به عنوان یکی از صنایع پیشران که جایگزینی حوزه صادرات مواد غیرنفتی، خدمات فنی مهندسی و نیروی انسانی مازاد کشور، از طریق ارتقاء دیپلماسی اقتصادی و ورزشی و توسعه و ایجاد زیر ساخت های مناسب در حوزه صادرات، افزایش انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات توریست و فناوری و تقویت گردشگری ورزشی از طریق رویدادهای ورزشی و نمایشگاهی گردد.

دکمه بازگشت به بالا