اهداف

اهداف صنعت ورزش :

ماموریت آن ارائه راهبرد برای رشد و موفقیت ورزش و ارتقاء ورزش قهرمانی و حرفه ای از طریق صنعت ورزش و رونق اقتصادی در کشور و همچنین پيشرفت و ایجاد ارزش افزودة در بخش قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي (GDP) راتشکیل می دهد ونقش مهمی درایجاد درآمد ، اشتغال ونیز تفریح وسرگرمی دارد.

اهداف کلی صنعت ورزش:

S1کمک به توسعه صنعت ورزش  و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید  

S2کمک به بهبود استانداردهای کیفیت برای کالاها وتجهیزات ورزشی

S3کمک به ارتقاء رفاه عمومی و صنعتگران ورزشگار با افزایش درآمد سرانه کمک            

 S4کمک به توسعه اقتصادی صنعت ورزش و ایجاد اشتغال و درآمد ملی               

S5کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد ورزش  در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات کالاهای تولیدی  در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری.  

S6هدایت صنعت تجهیزات وکالاهای ورزشی  به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید   

S7 مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور.               

 S8کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ورزشی 

S9کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای تولیدی ورزشی               

S10 برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا        

S11 برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی ورزشی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق.             

S12خلاقیت و نوآوري –  برنامه ریزي و جذب سرمایه             

S13 تحقق توسعۀ پایدار، به ویژه در جوامع با رشد جمعیت        

دکمه بازگشت به بالا